'; echo ''; echo ''; echo 'Welcome to PerfectRip.'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo 'There have been 2483 visitors to this websiteThere have been 2483 visitors to this websiteThere have been 2483 visitors to this websiteThere have been 2483 visitors to this website
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; ?>